Gegevensbescherming

Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene instructies

De volgende instructies geven u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze onder deze tekst vermelde privacyverklaring.

Het verzamelen van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Diens contactgegevens vindt u in het colofon van deze website.

Hoe verzamelen wij u gegevens?

Uw gegevens worden in eerste instantie al verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in het contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch bij een bezoek aan de website verzameld door onze IT-systemen. Dat zijn voornamelijk alle technische gegevens (bijv. Internetbrowser, besturingssysteem or tijdstip van uw bezoek aan een pagina). Deze gegevens worden automatisch verzamelend zodra u onze website opent.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een gedeelte van de gegevens wordt verzameld om een probleemloze beschikbaarheid van de website zeker te stellen. Overige gegevens kunnen worden gebruikt voor het analyseren van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht rectificatie, blokkering en wissing van deze gegevens te eisen. Hiervoor en ook voor overige vragen over gegevensbescherming kunt u zich te allen tijde aan ons wenden via het adres dat vermeld staat in het colofon. Verder heeft u het recht om bezwaar te maken bij de verantwoordelijke toezichthoudende instantie.

Bovendien heeft u het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring onder “Recht op beperking van de verwerking".

Analysehulpmiddelen en hulpmiddelen van derden

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dat gebeurt voornamelijk door middel van cookies en met zogeheten analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag gebeurt doorgaans anoniem; het surfgedrag kan niet naar u worden teruggeleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse, of de analyse door het niet gebruiken van bepaalde tools verhinderen. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u in deze privacyverklaring informeren over de mogelijkheden om bezwaar te maken.

Algemene instructies en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerder van deze pagina's neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Als u gebruikmaakt van deze website worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring leggen wij uit, welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. In de verklaring wordt ook uitgelegd hoe en voor welk doeleinde dat gebeurt.

Wij wijzen erop dat bij het verzenden van gegevens via internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) de veiligheid van uw gegevens niet gegarandeerd kan worden. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verwijzing naar de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de verwerking van gegevens op deze website is:

Schulte Transportsysteme GmbH
Zum Elberskamp 25
57413 Finnentrop

Telefon: +49 2721 719720-0
E-mail: info@schulte-transportsysteme.de

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen etc.).

Herroeping van uw toestemming voor de gegevensverwerking

Veel processen van gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds verleende toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

Recht op bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen, evenals tegen direct adverteren (art. 21 AVG)

Als het verwerken van gegevens op basis van art. 6 lid 1 punt e of f van de AVG gebeurt, heeft u te allen tijde het recht, om redenen die uit uw bijzondere situatie voortvloeien, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; dat geldt ook voor op deze bepalingen beruste profiling. De betreffende wettelijke grondslag waar een verwerking op berust, vindt u in deze privacyverklaring. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (bezwaar conform art. 21 lid 1 AVG).

Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering die betrekking heeft op direct marketing. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens daarna niet meer ten behoeve van directe marketing gebruikt (bezwaar conform art. 21 lid 2 AVG).

Recht een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

In het geval van overtredingen tegen de AVG heeft de betroffene het recht bezwaar te maken bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar hij of zij woonachtig is of werkt, of op de plaats waar de vermoedelijke overtreding heeft plaatsgevonden. Het recht tot bezwaar bestaat onverminderd andere administratieve of wettelijke rechtsmiddelen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of bij het nakomen van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbare, machinaal leesbare vorm aan uzelf of aan een derde te laten overhandigen. Als u wilt dat de gegevens direct aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden, dan gebeurt dit alleen indien dit technisch uitvoerbaar is.

SSL- resp. TLS-versleuteling

Deze pagina maakt om veiligheidsredenen en ter beveiliging van de verzending van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u aan ons als exploitant van de pagina zendt, gebruik van een SSL- resp. TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit, dat in de adresregel van de browser niet "http://" maar "https://" staat en aan het symbool van het slotje in uw browserregel.

Als de SSL- resp. TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons doorzendt, niet door derden worden meegelezen.

Informatie, blokkering, wissing en rectificatie

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen op elk moment het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en eventueel een recht op rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens. Hiervoor en voor overige vragen over het thema persoonsgegevens kunt u op elk moment contact opnemen met het adres, dat in het colofon vermeld staat.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Hiervoor kunt u zich te allen tijde aan ons wenden via het adres dat vermeld staat in het colofon. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de correctheid van de bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
  • Als uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn of worden verwerkt, kunt u in plaats van wissing ook beperking van de gegevensverwerking eisen.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze toch voor het uitoefenen, verdedigen of geldend maken van wettelijke aanspraken nog nodig heeft, heeft u het recht om in plaats van wissing de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
  • Als u conform art. 21 lid 1 AVG bezwaar heeft gemaakt, moet een afweging tussen uw en onze belangen worden gemaakt. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen er zwaarder wegen, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Wanneer u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, dan mogen deze gegevens – met uitzondering van de opslag ervan – slechts worden verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.

Bezwaar tegen reclamemails

Hiermee wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van binnen het kader van de colofonplicht openbaar gemaakte contactgegevens voor het versturen van niet nadrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitant van de pagina's behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongewenste verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-e-mails.

Het verzamelen van gegevens op onze website

Cookies

Onze internetpagina's maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen door uw browser.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden na uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat, tot u deze wist. Dankzij deze cookies kunnen wij uw browser bij uw volgende bezoek weer herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over de plaatsing van cookies en cookies alleen in het individuele geval toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen uitsluiten of in het algemeen en het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces of voor het beschikbaar stellen van bepaalde door u gewenste functies (bijv. de winkelmandfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd leveren van zijn diensten. Voor zover er andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

 

Serverlogbestanden

Door de provider van de pagina's wordt automatisch informatie verzameld en opgeslagen in zogenaamde serverlogbestanden, die automatisch door uw browser aan ons worden verzonden. Dit betreft:

  • type en versie van de browser
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer-URL
  • hostnaam van de oproepende computer
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet met andere informatiebronnen samengevoegd.

De registratie van deze gegevens geschiedt op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch probleemloze weergave en de verbetering van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons per contactformulier aanvragen toezendt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de contactgegevens die u daar aangeeft, bij ons opgeslagen. Dit doen wij om de aanvraag te kunnen bewerken en voor het geval er nog aansluitende vragen zijn. Deze gegevens geven wij niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die u in het contactformulier aangeeft, geschiedt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

De door u in het contactformulier vermelde gegevens worden door ons bewaard tot u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag herroept of het doeleinde voor de gegevensopslag wegvalt (bijv. zodra de bewerking van uw aanvraag afgesloten is). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven hierdoor onaangetast.

Sociale media

Facebook-plug-ins (Like & Share-knop)

Op onze pagina's zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, opgenomen. De plug-ins van Facebook herkent u aan het Facebooklogo of aan de "Like-knop" ("Vind ik leuk") op onze pagina. Een overzicht van de plug-ins van Facebook vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als u onze pagina's bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebookserver. Facebook ontvangt daardoor de informatie, dat u met uw IP-adres onze pagina heeft bezocht. Als u de Facebook "Like-knop" aanklikt terwijl u op uw Facebookaccount aangemeld bent, kunt u de inhoud van onze pagina's naar uw Facebookprofiel linken. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's de inhoud van de doorgezonden gegevens en het gebruik ervan door Facebook niet kennen. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Als u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze pagina's aan uw Facebook-gebruikersaccount kan koppelen, dan dient u zich af te melden van uw Facebook-gebruikersaccount.

Het gebruik van de Facebook-plug-ins geschiedt op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij een zo uitgebreid mogelijke zichtbaarheid in sociale media.

Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van de website mogelijk is. De informatie over uw gebruik van deze website die door het cookie gegenereerd wordt, wordt doorgaans doorgezonden aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van cookies van Google Analytics en het gebruik van deze analysegeschiedt op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gedrag van gebruikers om zijn internetpagina's en ook zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om verdere diensten in verband met het website- en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics is verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browserplug-in

U kunt voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Daarnaast kunt u voorkomen dat de informatie over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) die door het cookie gegenereerd werd, aan Google wordt doorgezonden en deze gegevens door Google worden verwerkt. Hiervoor dient u de browserplug-in te downloaden en te installeren, die via de volgende link beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen registratie van gegevens:
U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op onderstaande link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, dat de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren

Bezwaar tegen registratie van gegevens:
U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op onderstaande link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, dat de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Opdrachtverwerking

Wij hebben met Google een overeenkomst gesloten over opdrachtverwerking en zetten bij het gebruik van Google Analytics de strenge voorschriften van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming volledig om.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Daardoor kunnen rapporten worden opgesteld met uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers aan de site. Deze gegevens zijn afkomstig van interessegerichte reclame van Google en van bezoekersgegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden gekoppeld. U kunt deze functie op elk moment deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of de registratie van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen voorkomen zoals beschreven in het punt "Bezwaar tegen registratie van gegevens".

Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig en gegevens waarmee wij kunnen controleren dat u de houder van het aangegeven e-mailadres bent en akkoord bent met de ontvangst van de nieuwsbrief. Overige gegevens worden niet dan wel alleen op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verzending van de aangevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die u in het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief vermeldt, geschiedt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor de verzending van de nieuwsbrief kunt u op elk moment herroepen, bijvoorbeeld via de link "Afmelden" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die reeds heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die wij over u opslaan voor het verzenden van de nieuwsbrief, zullen wij bewaren tot u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Daarna worden deze gegevens gewist. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons werden opgeslagen blijven hierdoor onaangetast.

Plug-ins en tools

Google web fonts

Deze pagina maakt voor de uniforme weergave van lettertypen gebruik van zogenaamde web fonts, die door de firma Google ter beschikking worden gesteld. Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde web fonts in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Voor dit doeleinde moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor ontvangt Google de informatie dat onze website via uw IP-adres opgeroepen werd. Het gebruik van web fonts van Google geschiedt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke weergave van onze internetpagina's. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG.

Als uw browser web fonts niet ondersteunt, dan zal uw computer een standaard lettertype gebruiken.

Meer informatie over webfonts van Google vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze pagina maakt via een API gebruik van de kaartdienst Google Maps. Aanbieder is de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans aan een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze verzending.

Wij maken gebruik van Google Maps om onze internetpagina's aantrekkelijk weer te geven. Daarnaast zorgen we er zo voor dat de locaties die wij op onze website aangeven, makkelijker te vinden zijn. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

 

Instellingen voor gegevensbescherming

Reset instellingen

Om het ontwerp van onze website voor u te optimaliseren en continu te verbeteren, gebruiken wij analysetools van derde partijen. Cookies, tracking- en (re-) targetingtechnologieën worden alleen gebruikt nadat u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Hier, kunt u resetten naar uw eerder gekozen instellingen.
Reset instellingen